Versjonshistorikk

Fra Focus Arealplan
Hopp til: navigasjon, søk

Focus Arealplan 2021 versjon 21.2

Denne versjonen ble sluppet 19.05.2020

Denne versjonen inneholder feilrettinger.

Endringene gjelder også
Focus Arealplan 2020 versjon 20.10
Focus Arealplan 2019 versjon 19.15
Focus Arealplan 2018 versjon 18.19
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt
 • Fikset feil der arealplan-objekter blir til proxy-objekter når man kjører RECOVER kommandoen.
  • Det kan fortsatt oppstå visse problemer med tegnforklaringen ved bruk av RECOVER på tegninger som sist ble lagret i Focus Arealplan:Versjon 21.1, så det anbefales å lagre tegningen på nytt i denne nye versjonen før man kjører recover på tegningen
 • Fikset feil som kunne føre til at påskrifter mister sin plassering og vinkel
 • Lag til egenskapen ..IDENT med underegenskapene ...LOKALID, ...NAVNEROM og ..VERSJONID til påskrifter, målelinjer (basert på AutoCAD Dim-linjer), samt punktsymboler for eksport til SOSI 4.5.2 produktspesifikasjonene.
 • Fikset problem med åpning av enkelte tegninger som mangler formåldatabasen til arealplan men som har xref'et inn tegninger med plandata.
 • Geometrikontroll: Justert toleranse for kontroll av selv-kryssende grenser.

Focus Arealplan 2021 versjon 21.1

Denne versjonen fokuserer på feilrettinger og funksjonsforbedringer, samt noen nyheter i Focus Grunnerverv.

Endringene gjelder også
Focus Arealplan 2020 versjon 20.9
Focus Arealplan 2019 versjon 19.14
Focus Arealplan 2018 versjon 18.18
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Arealplan

 • Work-around for kritisk feil i AutoCAD:
  • Når man har en samletegning med plantegning xref’et inn, og samtidig har ANNOAUTOSCALE aktivert, er det oppdaget en kritisk feil i AutoCAD som gjør at xref kan bli lagret, og så reloadet. Problemet med dette er at arealplan-objektene ikke har vært forberedt på å bli lagret i denne contexten, og blant annet kan linjetyper og lag ha blitt hentet fra samletetegning, så lagret inn i xref’en. Denne vil da få kunne føre til feilmeldinger om at tegningen trenger recovery når den åpnes på nytt.
 • Workaround består i å gjøre en veto på lagring av tegninger som befinner seg i xref.
  • Feilen er rapportert til Autodesk og blitt sendt videre til utviklingsteamet deres.
 • SOSI-import:
  • Innlesing av egenskapene AVGJDATO, SAKSNUMMER og GYLDIGTIL for PblMidlByggAnleggOmråde.
  • Innlesing av egenskapen OBJEKTKATALOG, automatisk valg av SOSI fagområdestandard.
  • Raskere innlesing av planer som inneholder overlappende hensynsoner.
 • SOSI-eksport:
  • Fikset problem med innstillinger for å eksportere flate-tekst og målelinjens forlengelseslinjer.
 • Hensynsonegrenser:
 • Flate-generator:
  • Fikset problem med deteksjon av øy i flate for visse tilfeller
  • Bedre støtte for overlappende hensynsoner der ekstra representasjonspunkter er benyttet.
  • Funksjonen ‘Fyll alle tomme områder’ førte til doble flater i visse tilfeller.
 • Opptegning:
  • ‘Tegn flatekant’ (tilgjengelig fra geometrikontroll-paletten):
   • Aktivering av funksjonen førte til at kun flatekanten ble tegnet og ikke selve flaten.
  • Feilmarkører:
   • Sørget for at feilmarkører ikke tegnes for objekter som befinner seg i en xref.
 • Metadatakontroll:
  • Raskere kontroll i visse tilfeller.
 • Plott til ortoplan:
  • Link i feilmeldingsvindu som peker på årsak og løsning på problem dersom man får feilmeldingen ‘eInvalidInput’.
 • Attach xref (tilgjengelig når man utvider Funksjoner-panelet):
  • Funksjonen hadde en feil som kunne førte til at AutoCAD sluttet å svare om man skiftet fokus fra åpne-vinduet til et annet vindu i Windows. Dette er en feil i AutoCAD. Funksjonen er byttet ut med XREF-kommandoen.
 • Tittelfelt:
  • Funksjonen krasjet om man prøvde å lagre en tom tittelfelt-stil.
 • Geometrikontroll:
  • Diverse optimaliseringer og forbedringer

Grunnerverv

 • Grunnervervobjektene blir nå filtrert bort i forbindelse med geometrikontrollen til Arealplan
 • Doble linjer blir ryddet mer effektivt i ‘rydd grenselinjer’ funksjonen.
 • Det er innført ‘presentasjonslinjer’ som er vanlige polylinjer som ligger på lag for de ulike takstene.
  • Dette er gjort for å unngå at man trenger dobbelt opp med grenselinjer der to ervervområder møtes i forhold til presentasjon i viewporter og fordi de doble linjene skapte problemer når man ville tegne ervervområder manuelt.
 • Ny funksjon ‘Oppdater lag’:
  • Beregner presentasjonslinjer for valgt takst (eller for oversiktslayout der alle takster er inkludert), og setter lag-innstillingene i henhold til valgt takst.
 • Oppdater layout funksjonen
  • Oppdatert funksjonen til å håndtere oversiktslayouter.
 • Arealtabell:
  • Mulighet for å velge hvilke takster som skal inkluderes dersom man generer tabell for oversiktslayout.
 • Generer layouter:
  • Egen navnemal for tegningsnummer til samletegninger.
 • Arealtabell:
  • Mulighet til å velge hvilke takster som skal presenteres i arealtabellen.
  • Mulighet til benevning for arealverdiene. For eks. m².
 • Div. feilrettinger

Focus Arealplan 2020 versjon 20.8

Endringene gjelder også
Focus Arealplan 2019 versjon 19.13
Focus Arealplan 2018 versjon 18.17
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt

Denne versjonen fokuserer på ytelses-forbedringer for å håndtere store planer, forbedringer i eksisterende funksjoner og feilrettinger.

Den største nyheten her er en helt ny flategenerator skrevet fra bunn av med fokus på ytelse i store planer.

I den tyngste eksempeltegningen vi har tilgjengelig, vil gammel versjon av flategeneratoren bruke flere dager på å beregne alle flatene, og AutoCAD sin hatch/boundary kommando feiler med beskjeden A closed boundary cannot be determined.

Denne nye flategeneratoren gjør jobben på under to minutter.

StorFlate.png

Det er også gjort vesentlige hastighetsforbedringer i en del av geometrikontroll-operasjonene som opererer på grenselinjer, for plangrensefunksjonen og for SOSI-eksport funksjonen. I tillegg er det lagt inn redigeringsfunksjoner for å gjøre det enklere å jobbe med grenser og flater med dynamisk geometrikontroll skrudd av.


 • SOSI-import
  • Valget 'Tegn gårds- og bruksnummer fra flater og punkter' leser nå også festenummer og seksjonsnummer hvis tilgjengelig.
 • SOSI-eksport
  • Endret informasjon i hodet på SOSI-filer:
   • SOSI versjon satt til 4.5 istedet for 4.5.2. Valg av SOSI-versjon i programmet styrer objektkatalogversjon ved eksport til SOSI.
   • Objektkatalog/Produktspesifikasjon kan settes til Regplan2008 og Regplan1985 for å styre hvilke kontroll-rutiner som skal benyttes i SOSI-kontroll
   • Tegnsett kan ikke lenger settes til annet enn UTF-8 for SOSI-versjon større enn eller lik 4.5.
  • Raskere eksport i store planer
 • Ortofoto-import
  • Automatisk plassering og generering av world-fil (*.tfw) ved innsetting av geotiff som mangler worldfil men som inneholder geotiff-metadata.
 • Høydereferansesystem
  • Lagres til tegning ved import fra SOSI.
  • Advarsel ved import av SOSI-filer eller innsetting av xref-tegninger generert via SOSI-importen der høydereferansesystemene er ulike
 • BitmapCache
  • Flyttet standard søkesti for caching av bildefiler som lastes ned fra skyen og benyttes i tittelfeltet til C:\ProgramData\Focus Software\Focus Arealplan\BitmapCache for ikke å være versjonsspesifikk.
  • Mulighet for å endre stien ved å redigere FocusLoaderSettings.xml.
 • Oversikts-viewport
  • Lager en ny viewport på ønsket sted i layouten der lagene for plangrensene er isolert sammen med rammen til alle rutenett knyttet mot layoutene i tegningen. Rammen som hører til rutenettet i aktiv layout farges rød mens øvrige rammer forblir svart. Dersom man har satt Vertikalnivå under prosjektinnstillingene for xref'er som inneholder vertikalnivåtegninger, farges plangrensen i henhold til fargene gitt for ulike vertikalnivå i nasjonal produktspesifikasjon.
 • Renummerering av formål
  • Mulighet for å sette startnummer.
 • Endringer i propertypaletten
  • Mulighet for å aktivere markering av knekkpunkter langs linja slik at det er enklere å se hvor punktene ligger om man ønsker å tegne en ny linje med sammenfallende punkter.
 • Opptegning av feilmarkører
 • Grunnerverv
  • Bedre plassering av automatisk plasserte takstnummere.
  • Funksjon for å oppdatere en generert layout med tanke på arealtabell, lagfiltere og innstillinger fra generer-layouter-funksjonen.
 • Feilrettinger
  • Definer layoutmal: Transient grafikk som tegnes oppå elementer i layouten for å markere de ulike elementene (tegnforklaring,tittelfelt, nordpil, etc.) ble hengende igjen i original tegning om man byttet til en ny.
  • Fikset feilmelding i forbindelse med kopiering av flater til clipboard.
  • Fikset feil i tittelfelt-editor for attributter som skal oppdateres i alle instanser av tittelfeltblokken (ikke spesifikk for tittelfelt i aktiv layout)