Import-funksjoner

Fra Focus Arealplan
Revisjon per 16. jan. 2020 kl. 18:53 av Jonaswiger (diskusjon | bidrag) (SOSI-Import)
Hopp til: navigasjon, søk
SOSI-Import.gif

SOSI-Import

SOSI import menyen lar oss gjøre følgende valg:

SOSI-importfunksjoner.png
  1. Geometri og punkter i SOSI filen blir tegnet opp iht. valgt kommandofil. Ulike kommandofiler vil gi varierende resultat. Kommandofilene er i utgangspunktet produsert av Statens kartverk for SosiVis, men det er gjort endringer i noen av dem for bruk i Focus Arealplan. Det er anbefalt å benytte «PLOTT-N1-Arealplan.kom» som er en skreddersydd variant av «PLOTT-N1-Raster40.kom», hvor alle linjer tegnes med grå farge. Alle kotene tegnes også med strektykkelse 0.25, med unntak av 5 meter kotene som tegnes med strektykkelse 0.3 eller 0.5. De eneste flatene som tas inn er av typen PblTiltak. Man kan også benytte «PLOTT-N5-Raster40.kom». «N5» vil gi noe mindre detaljeringsgrad, og kan passe godt for kommuneplaner hvor man ønsker å filtrere bort koter med ekvidistanse 1m, og kun beholde 5 meters kotene.
  2. Objekter kommandofilen ikke finner noen tegneregel for vil fryses. Dersom man benytter kommandofilen «PLOTT-N1-Arealplan.kom», så bør dette valget være aktivert sammen med valg for å importere flater fra kartgrunnlag. Man får på den måten tegnet opp flatene av typen PblTiltak, mens andre typer flater blir fjernet.
  3. Kartet projiseres ned i x og y plan. Alle objektene som importeres mister altså høydeinformasjon. I utgangspunktet er programmet designet for å håndtere 3D-kartdata like godt som 2D kartdata i alle programmets egne verktøy, men i noen tilfeller slik som konstruksjon av kryss i veg ved hjelp av AutoCAD’s circle tegnet via tan,tan,radius, så kan man oppleve at sirkelen ikke legger seg i z = 0. Da kan det være hensiktsmessig å ha kartgrunnlag i 2D.
  4. Tar med gårds- og bruksnummer som er knyttet til flater og punkter, og hvor dataene ikke er selvstendige tekstobjekter i SOSI-filen.
  5. Tar med hatch for områder som f.eks. innsjøer, elver mm.
  6. Dersom du mottar en reguleringsplan i SOSI format kan denne importeres med denne innstillingen aktivert. Programmet vil da konvertere alle planobjekter til Focus Arealplan-objekter og du kan jobbe videre med planen.
  7. Her kan du gjøre en koordinat transformasjon mellom UTM (Universal Transversal Mercator) til NTM (Norsk Transversal Mercator). Kommunen skal motta planer i UTM koordinater, men det hender at man jobber i prosjekter hvor prosjektdata leveres i NTM. Det kan da være nyttig å jobbe med planen i NTM, slik at all geometrien man mottar faller på rett plass. Planen kan så transformeres til UTM ved SOSI eksport for levering til kommunen.
  8. Tekster, skravurer og punkter som hentes inn blir annotative, dvs. at de skaleres iht. Annotation scale i statuslinjen.

KOF-Import

NEZ-Import

Ortofoto-Import